Strategische (Her) Inrichting Organisatie

Persoonlijk advies
over de consultancy mogelijkheden?

Strategische (Her) Inrichting Organisatie

Bij Sandvalley Training zien we dat veel organisaties behoefte hebben aan het opzetten van een strategische (her)inrichting en een effectieve organisatie-cockpit voor het meetbaar maken van processen. Het doel is om de organisatie te transformeren van ‘persoonsafhankelijk’ naar ‘procesafhankelijk’, wat de leverbetrouwbaarheid verhoogt en de foutkans verlaagt.

In de organisatiecockpit integreren we alle stuurmechanismen, zoals Key Performance Indicators (KPI’s) en Performance Indicators (PI’s). Deze cockpit biedt het management en de medewerkers inzicht in de prestaties van hun processen, wat bijdraagt aan het optimaliseren ervan. Vanuit de visie, missie en strategie van de organisatie bepalen we de afgeleide doelen.

Vervolgens zetten we deze doelen om in een strategie voor elke afdeling, inclusief bijbehorende KPI’s, die gevoed worden door de PI’s. Deze PI’s meten we in de processen.

We werken de hoofdprocessen uit met behulp van IDEF (Identification Format) en zetten alle werkprocessen om in stroomschema’s. De werkinstructies ondersteunen deze processen. Elk proces koppelen we aan specifieke taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en competenties, waardoor er een transparante organisatie voor de medewerkers ontstaat.

Voor dit traject hebben we een gefaseerd plan ontwikkeld, dat altijd start met een intakegesprek met de opdrachtgever.

1. Fase 1: Visie, missie, kernwaarden en afgeleide doelen per afdeling

Beschrijving

In deze fase start het managementteam met het vormgeven van een duidelijke visie en missie. Bovendien worden specifieke doelstellingen voor elke afdeling vastgesteld. Deze stap wordt ondersteund door onze Brownpaper-sessie, waarbij we een gestructureerde aanpak hanteren.

Het is van essentieel belang dat de afgeleide doelen per afdeling harmonieus op elkaar aansluiten, zonder conflicten. Via begeleiding van ons deskundige team, verzekeren we de nauwkeurigheid van de geselecteerde doelen. De kernwaarden hebben een dubbele functie: ze stralen niet alleen naar buiten toe (klanten en stakeholders), maar sturen ook het interne gedrag van het personeel aan. Deze kernwaarden worden geïntegreerd in de bedrijfsprocessen.

Werkvorm

Om de juiste visie, missie, kernwaarden en afgeleide doelen per afdeling helder te formuleren, hanteren we een workshopbenadering. Onze gestructureerde aanpak stelt ons in staat om samen met de opdrachtgever binnen een beperkte tijdsperiode het gewenste resultaat te bereiken.

Tijdsbesteding

De volgende opgave geeft een overzicht van de tijd die wordt besteed aan de voorbereiding, uitvoering en uitwerking van de workshopresultaten. We presenteren een tastbaar eindproduct dat direct toepasbaar is voor de opdrachtgever:

  • Opstellen van de visie en missie: 2 dagdelen (8 uur)
  • Definiëren van kernwaarden: 1 dagdeel (4 uur)
  • Vastleggen van afgeleide doelen: 2 dagdelen (8 uur)

Let op dat de genoemde tijdsindicatie indicatief is. Na het intakegesprek met de opdrachtgever kunnen we een specifieke tijdsplanning verstrekken.

Fase 2: Opstellen strategisch plan per afdeling binnen de organisatie

Beschrijving

Gebaseerd op de afgeleide doelen staat het managementteam van Sandvalley Training voor de taak om een strategisch meerjarenplan op te stellen voor hun respectievelijke afdelingen. Dit plan waarborgt dat de afgeleide doelen succesvol worden behaald. De ontwikkeling van deze strategie is van cruciaal belang om de benodigde richtlijnen te kunnen vaststellen, welke fungeren als input voor het creëren van een organisatiecockpit.

Onze toegewijde consultant zal het proces van strategieontwikkeling per afdeling nauwgezet begeleiden. Het managementteam heeft de gelegenheid om dit strategische meerjarenplan samen met hun afdeling uit te werken. Binnen dit plan worden niet alleen marktontwikkelingen, productinnovaties en interne uitdagingen belicht, maar wordt ook de theorie van Treacy en Wiersema (waardestrategieën) geïntegreerd. Dit plan zal tevens fungeren als een gedetailleerde leidraad voor de betreffende afdeling.

Werkvorm

Voor het opstellen van het strategische plan per afdeling maken we gebruik van interactieve workshops. Dankzij onze gestructureerde aanpak zijn we in staat om in een kort tijdsbestek samen met de opdrachtgever tot het gewenste eindresultaat te komen.

Tijdsbesteding

De volgende tijdsinschatting betreft de voorbereiding, uitvoering en uitwerking van de workshopresultaten. Hieruit vloeit een tastbaar product voort dat direct toepasbaar is voor de opdrachtgever:

  • Formuleren van het strategische plan: 2 dagdelen (8 uur) per afdeling

Houd er rekening mee dat de bovenstaande tijdsindicatie als richtlijn geldt. Na het intakegesprek met de opdrachtgever kunnen we een specifieke tijdsplanning opstellen.

Fase 3: Inrichten van de organisatiecockpit

Beschrijving

In deze fase gaat onze consultant samen met de opdrachtgever aan de slag om de essentiële KPI’s en PI’s te definiëren. De nauwe verbinding tussen deze twee is van cruciaal belang; de meetbaarheid van de PI’s moet uiteindelijk ingebed zijn in de lopende processen. De vormgeving van de organisatiecockpit zal zich baseren op de principes van de Balanced Scorecard, wat betekent dat het wordt opgezet vanuit vier invalshoeken: klant, financieel, proces en leervermogen. De cockpit wordt uitgewerkt op het niveau van het managementteam.

Er bestaat ook de mogelijkheid om te kiezen voor een bredere aanpak op basis van het INK-model (Instituut Nederlandse Kwaliteit).

Werkvorm

Voor het opzetten van de organisatiecockpit maken we gebruik van interactieve workshops. Dankzij onze gestructureerde werkwijze zijn we in staat om in korte tijd samen met de opdrachtgever tot het gewenste eindresultaat te komen.

Tijdsbesteding

De volgende tijdsinschatting omvat de voorbereiding, uitvoering en uitwerking van de workshopresultaten. Het resultaat is een tastbaar product dat direct in de praktijk kan worden toegepast.

  • Opzetten van de organisatiecockpit: 2 dagdelen (8 uur)
  • Controle van de cockpit op volledigheid: 1 dagdeel (4 uur)

Houd er rekening mee dat deze tijdsindicatie slechts een indicatie betreft. Na het intakegesprek met de opdrachtgever kunnen we een gedetailleerdere tijdsplanning opstellen.

Fase 4: Beschrijven van alle hoofdprocessen

Beschrijving

Sandvalley Training stelt haar consultant ter beschikking om het beschrijvingsproces van de kerntaken te begeleiden. In nauwe samenwerking met managers zal de consultant in gesprek gaan met interne stakeholders om de kerntaken volgens de IDEF-methode te documenteren. Hierbij is het uitgangspunt dat deze kerntaken voor alle medewerkers transparant zijn en niet als beperking binnen de organisatie worden ervaren. De tijdsbesteding van de consultant per kerntaak zal variëren op basis van input van de manager. Elk kerntaak wordt daarna in de praktijk getoetst.

Onze consultant begint altijd met het hoogste niveau van kerntaken binnen de organisatie, en dit proces wordt in samenwerking met het managementteam uitgevoerd.

Werkvorm

Om het hoogste niveau van kerntaken binnen de organisatie te definiëren, maken we gebruik van interactieve workshops. Dankzij onze gestructureerde werkwijze zijn we in staat om in beperkte tijd samen met de opdrachtgever tot het gewenste resultaat te komen.

Tijdsbesteding

De geschatte tijdsbesteding omvat de voorbereiding, uitvoering en uitwerking van de workshopresultaten. Het resultaat is een tastbaar product dat direct in de praktijk kan worden toegepast.

  • Definiëren van het hoogste niveau kerntaak: 2 dagdelen (8 uur)
  • Overige kerntaken op basis van geleide aanpak

Houd er rekening mee dat deze tijdsindicatie als richtlijn dient. Na het intakegesprek met de opdrachtgever kunnen we een gedetailleerdere tijdsplanning opstellen.

Fase 5: Beschrijven van alle werkprocessen

Beschrijving

In deze fase legt Sandvalley Training alle werkprocessen vast in heldere stroomdiagrammen. Onze consultant zal, met behulp van aangereikte instrumenten, het proces van het beschrijven van werkprocessen faciliteren. Middels constructieve gesprekken met de medewerkers van de organisatie zal onze consultant gezamenlijk de processen per afdeling in kaart brengen via stroomdiagrammen.

Indien binnen de organisatie een medewerker met voldoende kennis aanwezig is, kan deze medewerker ook deel uitmaken van het proces van het beschrijven van de werkprocessen.

Onze consultant voert een controle uit op alle processen om zodoende een consistente aanpak te waarborgen. Elk werkproces ondergaat een praktijkgerichte evaluatie.

Werkvorm

Voor het vastleggen van alle werkprocessen binnen de organisatie maken we gebruik van een interactief adviesgesprek. Dankzij onze gestructureerde benadering kunnen we in beperkte tijd samen met de opdrachtgever tot het gewenste eindresultaat komen.

Tijdsbesteding

De volgende tijdsinschatting omvat de voorbereiding, uitvoering en uitwerking van de resultaten van de adviesgesprekken. Hieruit resulteert een tastbaar product dat direct praktische toepasbaarheid biedt voor de opdrachtgever.

Werkprocessen op basis van geleide aanpak

Vanwege de diverse aard van werkprocessen is het niet mogelijk om vooraf een exacte tijdsinschatting te geven. Na het vastleggen van alle hoofdprocessen kunnen we een nauwkeurigere tijdsplanning opstellen.

Fase 6: Beschrijven van alle werkinstructies

Beschrijving

Sandvalley Training erkent het belang van ondersteunende werkinstructies voor de werkprocessen. Tijdens deze projectfase zal onze consultant instrumenten aanreiken om de organisatie te helpen bij het opstellen van duidelijke werkinstructies. Op basis van de input van de werkprocessen zal onze consultant de werkinstructies voor elke afdeling uitwerken in het aangereikte format. Elke werkinstructie zal praktijkgericht getoetst worden.

Indien er binnen de organisatie medewerkers zijn met voldoende expertise, kunnen zij ook een rol spelen bij het opstellen van de werkinstructies.

Onze consultant voert een controle uit op alle werkinstructies om een consistente aanpak te waarborgen. Elke werkinstructie ondergaat een praktijkgerichte beoordeling.

Werkvorm

Voor het vastleggen van alle werkprocessen binnen de organisatie, maken we gebruik van een interactief adviesgesprek. Dankzij onze gestructureerde benadering kunnen we in beperkte tijd samen met de opdrachtgever tot het gewenste eindresultaat komen.

Tijdsbesteding

De volgende tijdsinschatting omvat de voorbereiding, uitvoering en uitwerking van de resultaten van de adviesgesprekken. Hieruit vloeit een tastbaar product voort dat direct praktisch bruikbaar is voor de opdrachtgever.

Werkinstructies op basis van geleide aanpak

Vanwege de diverse aard van werkinstructies is het niet mogelijk om vooraf een exacte tijdsinschatting te geven. Na het vastleggen van alle werkprocessen kunnen we een nauwkeurigere tijdsplanning opstellen.

Fase 7: Bepalen van de tbv’s en competenties per proces

Beschrijving

Nadat de werkprocessen in kaart zijn gebracht, worden de specifieke taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en competenties per werkproces vastgelegd. Hierbij zal de opdrachtgever, waaronder de afdeling HRM, de benodigde input verstrekken.

Optioneel:

Onze consultant kan medewerkers evalueren op de genoemde taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en competenties, gebruikmakend van een door ons ontwikkeld competentiecheck-model. Dit proces onthult of de juiste persoon zich in de juiste functie bevindt. Dit kan in samenspraak met onze consultant worden uitgevoerd.

Werkvorm

Om de taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en competenties per proces vast te stellen, passen we de interactieve werkvorm van een adviesgesprek toe. Dankzij onze gestructureerde benadering kunnen we in beperkte tijd samen met de opdrachtgever tot het gewenste eindresultaat komen.

Tijdsbesteding

De hieronder beschreven tijdsinschatting omvat de voorbereiding, uitvoering en uitwerking van de resultaten van de adviesgesprekken. Dit resulteert in een tastbaar product dat direct bruikbaar is voor de opdrachtgever.

Taken, Bevoegdheden, Verantwoordelijkheden en Competenties op basis van geleide aanpak

Gezien de variëteit in taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en competenties is het niet mogelijk om vooraf een exacte tijdsinschatting te geven. Nadat alle werkinstructies zijn vastgelegd, kunnen we een concretere tijdsplanning opstellen.

Persoonlijk advies
over de consultancy mogelijkheden?