Algemene voorwaarden Sandvalley Training

Hieronder publiceren wij de Algemene Voorwaarden voor basisopleidingen, praktijkopleidingen, MBO-, MHBO-, HBO- en Post-HBO opleidingen

(hierna te noemen ‘opleiding’). Op de website vindt u altijd de meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden die gelden voor de door u gekozen opleiding.

De studieovereenkomst

De studieovereenkomst komt tot stand tussen de consument of de organisatie die de opleiding afneemt (hierna te noemen ‘u’) en Sandvalley Training, die de opleiding verzorgt (hierna te noemen ‘SVT’). De studieovereenkomst (het inschrijfformulier) omvat de opleiding waarvoor u zich inschrijft inclusief het lesmateriaal en de aan de opleiding verbonden begeleiding, examens en overige toetsing. De studieovereenkomst geldt voor de totale studieduur van de opleiding. SVT gaat ervan uit dat u actief aan de opleiding deel zult nemen. SVT draagt, indien van toepassing, zorg voor een goede communicatie en aansturing van de StudieCoaches, examens en andere vormen van toetsing. U mag van SVT verwachten dat de opleiding op een hoogwaardig niveau zal worden aangeboden met gekwalificeerde StudieCoaches, kwalitatief goed lesmateriaal en deugdelijke ondersteuning. SVT zal zich inspannen om u in staat te stellen de opleiding met succes af te ronden.

Inschrijving en bedenktijd

Door een inschrijving voor een opleiding van SVT gaat u een studieovereenkomst aan voor de duur van de opleiding zoals vermeld in de opleidingsinformatie en verklaart u zich akkoord met de voorwaarden zoals hier vermeld. Indien er voor de opleiding specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan zijn deze vermeld in de opleidingsinformatie. De opleidingsinformatie, zoals de wijze van starten, het lesgeld, de eventuele examenkosten en het studieprogramma, vindt u op de website van SVT. De diensten en ondersteuning voortvloeiend uit de studieovereenkomst zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. De overeenkomst komt tot stand zodra SVT uw inschrijving heeft ontvangen en SVT de ontvangst daarvan heeft bevestigd. Als de inschrijving via internet heeft plaatsgevonden, ontvangt u een bevestiging van de overeenkomst per e-mail.

Er geldt een bedenktijd van veertien dagen vanaf het moment dat wij de inschrijving aan u bevestigd hebben (herroepingsrecht). U maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post of e-mail een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat u de overeenkomst wilt ontbinden. Nadat u gebruik hebt gemaakt van uw herroepingsrecht heeft u nog veertien dagen de tijd om het ontvangen studiemateriaal voldoende gefrankeerd en aangetekend te retourneren. De kosten van het retour zenden zijn voor uw rekening; bewaart u het verzendbewijs zorgvuldig tot u van het SVT een bericht van ontvangst van het lespakket hebt gekregen.

Toelatingseisen

Er geldt geen toelatingseis om deel te nemen aan de opleidingen van SVT, tenzij anders vermeld op onze website. Om de opleiding te kunnen doorlopen, dient u te beschikken over een computer met internettoegang.

Betalingsmogelijkheden en niet-tijdige betaling

Het actuele lesgeld vindt u op onze website, het lesgeld kunt u op volgende manier voldoen:

U ontvangt na inschrijving een factuur van SVT. U dient deze factuur binnen de gestelde termijn te voldoen. Nadat de factuur volledig voldaan is, ontvangt u het studiemateriaal. SVT garandeert u dat uw lesgeld tijdens uw studie niet wordt gewijzigd. Het lesgeld is altijd inclusief examengelden, tenzij anders vermeld.

U bent in betalingsverzuim op het moment dat de vervaldatum van de factuur is verstreken. SVT zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft u de gelegenheid binnen tien werkdagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. Als u na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet betaald hebt, is SVT gerechtigd rente en redelijke kosten van (buitengerechtelijke) invordering in rekening te brengen. De rente mag in rekening worden gebracht vanaf het verstrijken van de betalingsdatum en is gelijk aan de wettelijke rente. Gedurende de behandeling van een klacht of geschil zal SVT het in rekening brengen van rente en invorderingskosten opschorten.

Indien u niet aan de met u overeengekomen betalingsverplichting voldoet, kan SVT de toezending van nieuwe studiematerialen tijdelijk onderbreken tot de achterstand in betaling is ingelopen. Indien SVT een incassoprocedure start, wordt de vordering uitgebreid tot het gehele bedrag aan nog te betalen lesgeld aangevuld met incasso en bijkomende kosten, en wordt uw studie tijdelijk onderbroken, zodat er geen studietijd verloren gaat.

U blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor nakoming van uw betalingsverplichting inzake lesgeld en overige kosten, ook indien u bij inschrijving hebt aangegeven dat uw werkgever de betaling van de studiekosten op zich heeft genomen. SVT is niet verantwoordelijk voor de actualiteit van de studiematerialen indien uw studie door een vordering enige tijd heeft stilgestaan, aanschaf van inmiddels geactualiseerd studiemateriaal komt voor uw rekening.

Studie- en serviceduur

De studieovereenkomst eindigt automatisch na het verlopen van de studieduur zoals is vastgelegd bij uw inschrijving; de wederzijdse rechten en plichten houden op te bestaan op het moment dat de studieovereenkomst eindigt.

De studieduur en serviceduur is als volgt:

  • Alle basisopleidingen hebben een studieduur van vijf maanden een serviceduur van twaalf maanden.
  • Alle MBO, MHBO, HBO en Post-HBO opleidingen met twee modules hebben een studieduur van zes maanden een serviceduur van twaalf maanden.
  • Alle MBO, MHBO, HBO en Post-HBO opleidingen met vier modules hebben een studieduur van twaalf maanden een serviceduur van vierentwintig maanden.
  • Alle MBO, MHBO, HBO en Post-HBO opleidingen met acht modules hebben een studieduur van twaalf maanden een serviceduur van zesendertig maanden.

SVT biedt u de mogelijkheid tegen extra kosten langer gebruik te maken van de studiebegeleiding en service van SVT. De betaalde verlenging bedraagt zes maanden. De verlenging van uw studieovereenkomst kunt u zelf, tot uiterlijk veertien dagen voor de einddatum van uw studieovereenkomst, aanvragen per e-mail bij SVT. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de afdeling Advies & Voorlichting van SVT.

Indien u de studieovereenkomst verlengt, is de aanschaf van eventueel inmiddels geactualiseerd studiemateriaal voor uw rekening. Indien tijdens de verlenging van uw studieovereenkomst de inschrijving voor een (bepaalde versie van een) opleiding wordt gesloten, kan dit gevolgen hebben voor de periode van uw recht op begeleiding, toetsingsmogelijkheden en huiswerkcorrectie. SVT zal u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Het opleidingsmanagement houdt zich het recht voor om wijzigingen in het studieprogramma door te voeren.

Uitvoering van het onderwijs

U levert in uw opdrachten per studieles in bij de StudieCoach. De StudieCoach zorgt voor een snelle feedback op de door u ingeleverde opdrachten.

Bij ziekte en/of verhindering van een StudieCoach doet SVT er alles aan om voor gelijkwaardige vervanging te zorgen.

Ruilen of overstappen

Ruilen van opleiding is uitsluitend mogelijk tot drie maanden na de startdatum van de opleiding. Indien er sprake is van een betalingsachterstand is ruilen niet mogelijk. De totale hoogte van het les- en examengeld van de nieuwe opleiding dient minstens 75% van de oude opleiding te zijn. Het verzoek tot ruilen kan gestuurd worden naar de afdeling Advies & Voorlichting  per e-mail. Het lesmateriaal dient aangetekend aan het SVT retour gestuurd te worden. Het SVT behoudt zich het recht voor om beschadigd lesmateriaal in rekening te brengen. Zodra het lesmateriaal retour is ontvangen wordt de oude opleiding beëindigd en vervalt de betalingsverplichting voor deze opleiding. Het reeds betaalde lesgeld wordt overgezet naar de nieuwe opleiding. Vanaf het moment dat de inschrijving voor de nieuwe opleiding aan u bevestigd is, zijn de inschrijfvoorwaarden van de betreffende opleiding van toepassing.

Tussentijdse beëindiging

Bij SVT schrijft u zich in voor het volledige programma van de opleiding. Bij opleidingen met een studieduur van twaalf maanden of korter en/of opleidingen die bestaan uit één leszending, of als al het lesmateriaal al verstuurd is, is het volledige studiegeld verschuldigd c.q. wordt deze niet gerestitueerd, ongeacht of u al dan niet aan de lessen hebt deelgenomen.

Indien u de opleiding tussentijds opzegt, vervalt het recht op het afronden van de opleiding en het verkrijgen van het diploma of certificaat. De tussentijdse opzegging dient altijd per aangetekende post plaats te vinden. Bij de vaststelling van de verzenddatum wordt de datum poststempel als verzenddatum aangemerkt.

Bij het overlijden van de student eindigt de overeenkomst onmiddellijk en vervalt de resterende betalingsverplichting.

Verzendkosten

De verzendkosten voor de toezending van het lesmateriaal zijn voor rekening van SVT. Alle postzendingen aan SVT en haar docenten dienen door u voldoende te worden gefrankeerd.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal van de opleiding waarvoor het lesgeld is betaald, mag u behouden, maar niet anders gebruiken dan voor persoonlijke studie. Het verkopen of afstaan van het lesmateriaal aan derden is niet toegestaan. Het auteursrecht en het intellectueel eigendomsrecht van het studiemateriaal berusten bij SVT (voor zover van toepassing).

Exameninformatie

Indien er bij uw opleiding sprake is van examens, ontvangt u hierover alle informatie. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig inleveren van uw examenstukken. Het examenbureau stuurt u binnen drie weken na inlevering van uw examenstukken de beoordeling toe.

Advies & Voorlichting

SVT doet er uiteraard alles aan om fouten in uw studiepakket en de verzending daarvan te voorkomen. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn, meldt u dat dan binnen tien dagen na ontvangst van het pakket. SVT zal alles in het werk stellen om de klacht zo spoedig mogelijk en natuurlijk naar volle tevredenheid te verhelpen. Voor de behandeling van vragen of klachten van administratieve aard of over de inhoud van de opleiding is de Advies & Voorlichting  telefonisch en per e-mail bereikbaar. Deze vragen of klachten worden door SVT binnen tien werkdagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Vragen of klachten die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door SVT per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een antwoord kunt verwachten.

Klachtenprocedure

SVT doet er alles aan om binnen haar doelstellingen goede opleidingen te verzorgen. Desondanks kan het voorkomen dat een deelnemer meent in zijn belangen te zijn aangetast. Wanneer daarover geen rechtstreekse oplossing kan worden gevonden bij de StudieCoach, biedt SVT de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Klachtencommissie. Deze klachtenprocedure is gepubliceerd op de website van SVT of kan worden opgevraagd bij het opleidingsinstituut.

Toepasselijk recht en aansprakelijkheid

Op de studieovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Voor zover SVT toerekenbaar tekortschiet en u daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van SVT beperkt tot vergoeding van de directe schade. De aansprakelijkheid voor letselschade, dood of zaakschade wordt niet uitgesloten of beperkt.

Wet bescherming persoonsgegevens

In het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens worden de door u verstrekte gegevens, zoals naam, adres en woonplaats, opgenomen in de (klanten) administratie. SVT zal uw gegevens alleen gebruiken om u te blijven informeren over uw opleiding van SVT of daaraan gerelateerde informatie.

SVT verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden.

Schorsing

De directeur van SVT behoudt zich het recht voor studenten in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Dit geldt voor studenten die frauduleuze handelingen plegen of zich niet gedragen volgens de sociale norm en zich agressief of gewelddadig gedrag aanmeten in communicatie, zowel telefonisch als digitaal of in persona.

Wijziging voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen de inschrijfvoorwaarden door SVT worden gewijzigd. SVT zal wijzigingen minimaal twee weken voor de ingangsdatum publiceren op de website van SVT.